Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası

A. Kapsam

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik PolitikasıParantez Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar bütününün açıklayarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla hazırlanmış.

B. Tanımlar

Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgidir ve kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm hallerini kapsar.
Özel nitelikli kişisel veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim hale getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Kişisel verileri işleme Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türleri bu kapsama girmektedir.
Kişisel veri sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri kayıt sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Veri işleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
KVKK 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Kurum Kişisel Verileri Korumu Kurumu
Politika Parantez Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti.'nin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

C. Amaç

İşbu politikanın amacı, Parantez Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti.’nin yürüttüğü veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerle ilgili sistemler konusunda açıklamada bulunarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve böylece kişisel veriler hususunda şeffaflık sağlamaktır.

D. Kişisel Veri

1. Kişisel Veri İşlemesine İlişkin Genel İlkeler

Parantez Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti., KVKK 4. maddesinin1 2. fıkrası uyarınca ve işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilmiş olan amaçlar kapsamında, aşağıdaki ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemektedir:

2. İşlenen Kişisel Veriler

Parantez Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. tarafından İşlenen Kişisel Veriler, veri sahiplerinden açık rıza alınmak suretiyle ya da KVKK’nın 5. ve 6. maddelerince2 3 açık rızaya tabi olmaksızın yürütülebilecek faaliyetler ışığında işlenmektedir. Parantez Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve amaç bilgisine bağlı olarak işbu Politika’daki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen bu kişisel veri türleri bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilmiştir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Parantez Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. tarafından KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan amaçlar dâhilinde kişisel verileri işlenmektedir;


Parantez Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. tarafından yukarıda belirtilen şartlar kapsamında, hizmetlerinin sunulması ve mevzuata uyum ve başta olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir.


4. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel veriler Parantez Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika’da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, KVKK’nın 7’nci maddesi4 uyarınca Parantez Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5. KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Parantez Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:


Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır.

Bu talepler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve talepleri KEP adresi üzerinden, elden veya noter kanalıyla gönderilerek iletebilecektir.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Parantez Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.